Arşiv

Archive for Ocak 2005

Mazlum-Der İstanbul Şubesi: Bolu F Tipi Cezaevi Raporu

13 Ocak 2005 2 yorum

Mazlum DerCezaevinde halen en temel sorun “tecrit” uygulamasıdır. Mahkûmların tümü, üçer kişilik koğuşlarda kalmaktadırlar. Mahkûmlar; diğer mahkûm ve tutuklularla hertürlü irtibatın kesilerek “yalnızlaştırma”ya tabi tutulduklarını, bu “tecrit”in sadece üçer kişilik koğuşlara kapatılmakla sınırlı olmayıp sosyal alanları (kütüphane vs.) kullanırken de devam ettiğini, sosyal alanlarda bir başka mahkûm veya tutuklu ile en ufak bir sohbet nedeniyle disiplin cezasına tabi tutulduklarını, “tecrit” uygulamasındaki şikâyetlerinin Cezaevi İdaresinden ziyade cezaevindeki “tecrit” koşullarından kaynaklandığını, F tipi ile ilgili yasal düzenlemelerin “tecrit”e yönelik olduğunu, bu yasal düzenlemelere bir de cezaevi idaresinin uygulamaları eklendiğinde insani bir hayattan mahrum olduklarını, sosyal alanlardan tam olarak yararlansalar bile bir mahkûmun görebileceği başka mahkûm sayısının 10 kişiyle sınırlı olduğunu beyan etmişlerdir. “Tecrit” durumu psikolojik olarak mahkûmları zorlamaktadır. Güvenlik tedbirleri artık paranoya haline gelmiştir ve güvenlik gerekçesiyle mahkûmların hakları ihlal edilmektedir. Bu nedenle, mahkûmlarda bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Memurlar bile bu güvenlik paranoyasından rahatsızlıklarını belirtmektedirler. Daha fazlasını oku…

Reklamlar

F Tipi Cezaevlerine İlişkin Türk Tabipler Birliği Raporu

ttb Adalet Bakanlığı tarafından 1997 yılında projelendirilen ve kamuoyunda uzun süredir “Hücre Tipi Cezaevi“ olarak tartışılan “Yüksek Güvenlikli Cezaevleri“ TTB İnsan Hakları Kolu tarafından 1997 yılında düzenlenen “Cezaevleri Sempozyumu“ nda “Hücre Tipi Cezaevi“ alt başlığı altında tıbbi boyutlarıyla tartışılmış ve izolasyonun insanın psişik ve fizik yapısı üzerinde yaratacağı ciddi tahribatlarından dolayı sempozyum sonuç bildirgesinde “ Hücre Tipi Cezaevi“nin tıbbi açıdan sakıncalı olduğu belirtilmiştir.

  • F Tipi Cezaevleri hücre tipi cezaevleridir.
  • İnsanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağının bilimsel olarak ortaya konulmuş olması,
  • Sosyo-kültürel yapı ve gelenekle çelişki oluşturması,
  • Dayandığı yasal düzenlemenin hukuka aykırılığı ve ortadan kaldırılması konusunda Adalet Bakanı da dahil tüm hukuk çevrelerinin mutabakatının olması,
  • İnsan haklarına aykırı bir uygulama olması nedenleriyle F Tipi Cezaevleri kabul edilemez.
  • İnşaatı sürmekte olan F Tipi Cezaevleri çalışmaları durdurulmalıdır.
  • Cezaevleri, infaz sistemi ve hukuk sistemi ile bütünlük içinde ele alınarak değerlendirilmeli , insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine uygun çözümler üretilmelidir.
  • Sağlık birimleri gerek personel gerekse donanım olarak desteklenmelidir.
  • Cezaevleri denetiminde başta meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yeralacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır
  • Bu amaçla , ilgili Bakanlıkların yanı sıra Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve İnsan Hakları kuruluşları olmak üzere gerekli katılımla ulusal düzeyde bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.

Daha fazlasını oku…